آخرین آخبار :


عنوان
نمایش 200/97/99 1397/06/17 ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)
نمایش 200/97/100/ص 1397/06/17 ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396
نمایش 200/97/90 1397/06/07 ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
نمایش 200/97/84 1397/06/04 ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک
نمایش 230/97/82 1397/06/03 ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 26/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
نمایش 230/97/83 1397/06/03 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 200/97/81/ص 1397/05/25 ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن
نمایش 230/97/79 1397/05/23 ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
نمایش 200/97/77 1397/05/23 ابلاغ مصوبه جلسه 06/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
نمایش 200/97/74/ص 1397/05/22 ارسال صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
نمایش 200/97/67/ص 1397/05/03 ارسال آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
نمایش 200/97/68/ص 1397/05/03 دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش 230/97/64 1397/05/02 ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش 200/97/56/ص 1397/04/16 انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
نمایش 200/97/56/ص 1397/04/16 انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
نمایش 200/97/54/ص 1397/04/13 صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای
شماره تاریخ عنوان

نمایش

230/97/53 1397/03/28 ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نمایش 200/97/51 1397/03/28 تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394
نمایش 200/97/49/ص 1397/03/23 تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
نمایش 260/97/40 1397/03/20 استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
نمایش 230/97/34 1397/03/12 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 24/11/1396، در خصوص تسری ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 28/02/1390 به زمان صدور آن
نمایش 200/97/4/ص 1397/03/08 مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 200/97/33 1397/03/07 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396
نمایش 200/97/32/ص 1397/03/06 در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری
نمایش 200/97/28 1397/02/30 ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان
نمایش 230/97/27 1397/02/30 تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 200/97/25/ص 1397/02/26 ارسال تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 03/11/1396 هیأت محترم وزیران
نمایش 200/97/24 1397/02/26 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 19/10/1396 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 30/11/1391 راجع به هزینه های برگشتی
نمایش 200/97/26/ص 1397/02/26 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391
نمایش 200/97/25/ص 1397/02/26 ارسال تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 03/11/1396 هیأت محترم وزیران
نمایش 200/97/22 1397/02/24 ابلاغ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394
نمایش 200/97/21/ص 1397/02/24 نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
نمایش 244/6268/د 1397/02/22 نحوه ارائه صورتحساب
نمایش 200/97/20/ص 1397/02/22 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397
نمایش 230/97/17 1397/02/19 ابلاغ صورتجلسه شماره 48-201 مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی
نمایش 250/1701/ص 1397/02/09 درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار
نمایش 230/97/9 1397/02/08 ابلاغ دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش 200/97/6/ص 1397/02/01 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 18/4/1396 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی
نمایش 260/97/5 1397/01/27 پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) در نظام مالیات بر ارزش افزوده
نمایش 230/97/3 1397/01/26 ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 30/11/1396 مبنی بر عدم ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
نمایش 200/97/2 1397/01/26 تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
  شماره تاریخ عنوان
نمایش 200/97/1 1397/01/08 تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396
نمایش 200/96/174 1396/12/28 ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394)
نمایش 200/96/179 1396/12/28 ابلاغ منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری
نمایش 200/96/173 1396/12/28 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
نمایش 200/96/172 1396/12/27 پذیرش پرداخت­های انجام­شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
نمایش 200/96/170 1396/12/26 تسری مفاد بخشنامه 123/96/200 مورخ 07/09/1396 درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن
نمایش 230/53643/د 1396/12/23 تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 260/96/164 1396/12/15 ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395
نمایش 200/96/161 1396/12/12 الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران
نمایش 200/96/159 1396/12/09 رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات ما­به­التفاوت آن
نمایش 230/46947/د 1396/11/25 ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 9/10/1396 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/03/1393
نمایش 200/96/154 1396/11/23 ابلاغ آئین­نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
نمایش 200/96/153 1396/11/16 ابلاغ بخشنامه شماره 249931 مورخ 1396/11/04 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
نمایش 200/96/152 1396/11/10 نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش 200/96/148 1396/11/09 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم
نمایش 200/96/149 1396/11/09 برنامه عملیاتی کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 1396 ( کد فعالیت 961007)
نمایش 230/96/147 1396/11/02 تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 230/96/145 1396/10/21 ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده2
نمایش 200/96/144 1396/10/19 امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1396/04/27
نمایش 200/96/144 1396/10/19 امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1396/04/27
نمایش 200/96/142 1396/10/17 ابلاغ نظریه شماره 47691/32073 مورخ 1396/04/25 در خصوص بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
نمایش 200/96/140 1396/10/17 تفویض اختیار موضوع ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایش 260/96/139 1396/10/12 ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 30/8/1396 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره 4132/267/ص مورخ 3/05/1391 دفتر فنی و اعتراضات مودیان و نامه شماره 6400 مورخ 17/6/1394 اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه
نمایش 200/96/137 1396/10/10 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
نمایش 230/96/136 1396/10/09 ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 661 مورخ 18/7/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 11/3/1393
نمایش 230/96/134 1396/10/09 ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
نمایش 230/96/132 1396/10/05 عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر
نمایش 200/96/131 1396/10/04 اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 260/96/130 1396/09/29 ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 19/07/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش 200/96/128 1396/09/29 وحدت رویه درخصوص رسیدگی و اعمال جرائم بند‌های «2» و «4» ماده (22) به صورتحساب‌های صادره
نمایش 260/96/127 1396/09/28 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
نمایش 260/5656/د 1396/09/12 نصب سامانه صندوق فروش
نمایش 200/96/125 1396/09/08 درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های سرمایه پذیر
نمایش 200/96/123 1396/09/07 نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380(عملکرد 1391 لعایت 1394)
نمایش 200/14325 1396/09/04 برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی
نمایش 230/96/119 1396/08/24 ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 در خصوص بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و ...
نمایش 230/96/118 1396/08/23 تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 200/96/117 1396/08/23 تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
نمایش 200/96/116 1396/08/20 اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
نمایش 260/96/115 1396/08/17 تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا
نمایش 260/96/115 1396/08/17 تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا
نمایش 200/96/114 1396/08/13 ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک
نمایش 230/96/113 1396/08/07 تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 200/96/111 1396/07/30 عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
نمایش 200/96/109 1396/07/29 راه اندازی سامانه استعلام الکترونیکی ارزیابی سهام متوفی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین بازارهای خارج از بورس
نمایش 200/96/110 1396/07/29 پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در صورت نقض اطلاعات صورتحساب موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات به شماره 1726 مورخ 1387/06/23
نمایش 260/96/108 1396/07/29 معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
نمایش 200/96/107 1396/07/29 ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
نمایش 200/96/106 1396/07/22 معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال 1395
نمایش 200/96/106 1396/07/22 معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال 1395

 

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها