آخرین آخبار :


  شماره تاریخ عنوان
نمایش 26709 1397/02/19 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394
نمایش 5678/ت 55248 هـ 1397/01/27 حکم مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
نمایش 5678/ت 55248 هـ 1397/01/27 حکم مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
نمایش 9000/49104/100 1396/10/17 آئین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
نمایش 46906/ت53401هـ 1396/04/24 آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
نمایش 31470/ت52966هـ 1396/03/20 آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394
نمایش 20694 1395/12/21 اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی­ موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
نمایش 200/95/80 1395/11/06 ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31و دستورالعمل مربوط
نمایش 230/41997/د 1395/11/02 ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده(169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394
نمایش شماره: 69348-ت53410 هـ 1395/06/09 آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش 58555/ت 53122 هـ 1395/05/18 اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
نمایش 53944/ت53316هـ 1395/05/10 آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش 46442/ت51559هـ 1395/04/22 آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایش 43458/ت51791هـ 1395/04/15 آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور
نمایش 43449/ت52328 1395/04/15 آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
نمایش 38463/ت53203هـ 1395/04/02 آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش 32336/ت52882/هـ 1395/03/19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394
نمایش 200/3949/46378 1395/03/18 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم
نمایش 3874/ت52793هـ 1395/01/21 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394
نمایش 3862/ت52804هـ 1395/01/21 آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394
نمایش 3869/ت52885/هـ 1395/01/21 آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
نمایش 165311/ت52642هـ 1394/12/16 آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 230761 1394/12/04 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
نمایش 154888/ت52725هـ 1394/11/25 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 200/94/110 1394/11/21 اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 89478/ت52319هـ 1394/07/11 آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
نمایش 89478/ت52319هـ 1394/07/11 آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
نمایش 52101/ت52098هـ 1394/04/29 آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394
نمایش 14588/ت51801هـ 1394/02/09 آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
نمایش 14247/ت51802هـ 1394/02/08 آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
نمایش 136590/ت 50976هـ 1393/11/13 اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش 50976ت/136587ه 1393/11/13 اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش 136590/ت 50976هـ 1393/11/13 اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش 200/93/103 1393/09/10 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 240/12311 1393/06/18 اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
نمایش 62400/ت50217/هـ 1393/06/04 اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده(17) الحاقی
نمایش 200/93/50 1393/04/24 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش 23754/ت50110هـ 1393/03/04 آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:
نمایش 14458/ت50414هـ 1393/02/14 آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور
نمایش 5724/ت50384هـ 1393/01/26 آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش 4545/ت50385هـ 1393/01/24 آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور
نمایش 4542/ت50386هـ 1393/01/24 آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش 4535/ت50357هـ 1393/01/24 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور
نمایش 1267/ت50358ه 1393/01/17 آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور
نمایش 835/ت50416ه 1393/01/16 آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش 192310/ت50353ه 1392/12/28 آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390
نمایش 190236/ت50324ه 1392/12/25 آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش 200/17312 1392/10/04 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
نمایش 153880 1392/09/26 آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور
نمایش 148532 1392/09/13 آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
نمایش 145249 1392/09/06 آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی
نمایش 139779 1392/08/21 آیین‌نامه اجرایی بند(3)قانون بودجـه سال1392کل کشور، )
نمایش 138461 1392/08/18 آیین‌نامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف
 
 

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها