آخرین آخبار :


به گزارش واحد خبر روابط عمومی : مدیر کل امور مالیاتی در شورای منطقه دو استان مشتمل بر ادارات امور حسابرسی مالیاتی مرکزی استان بر تعامل با مودی ،تکریم ارباب رجوع و امانتداری اطلاعات مودیان ذیربط تاکید نمود.حمزه ای همچنین با تصریح بر دقت و اهتمام در فرایندهای کاری ، کیفیت رسیدگی ، وصول معوقات ،واحدیابی مداوم و کشف منابع جدید نیز اشاره داشت وگفت: من بعنوان مسئول امور مالیاتی استان ابدا انتظار ندارم حتی یک ریال در حق کسی یا مودی اجحاف شود .با توجه به شرایط موجود بر پیگیری معوقات و از فرار مالیاتی موکدأ افراد ذینفع در اینگونه مواقع و مودی اصلی آن عده از مردم که هیچ اطلاعی از عواقب اقدامات خویش ندارند و کارتهای بازرگانی خود را در اختیار بعضی افراد قرار میدهند محسوب میشوند جلوگیری نماییم. این مسئول ارشد مالیاتی استان درخاتمه به استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم وقطعیت پرونده ها اشاره کرد.

 


 

 

امروز : یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
ارتباط بامدیرکل

 

نشریه سامان

 

پرتال استانها